Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van IncPE. Wij gaan er vanuit dat u deze voorwaarden kent indien u met IncPE een overeenkomst aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid en begripsbepaling
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.
1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:
opdrachtgever: de deelnemer, bedrijf of instelling die producten van IncPE afneemt.
opdrachtnemer: IncPE.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 Inschrijving op een product van IncPE vindt plaats door het insturen van het daarvoor bestemde inschrijfformulier/aanmeldformulier.
2.2 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
2.3 Deelnemer ontvangt een afschrift van inschrijving (ook wel contract genoemd) in zijn/haar mailbox.

Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een inschrijving dient schriftelijk, per mail of per post, te geschieden. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
3.2 Deelnemer heeft 10 werkdagen bedenktijd om de aangevraagde cursus  en andere onderwijsproducten te annuleren zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
3.3 Bij annulering tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen na toegang tot de ELO, zal geen restitutie plaatsvinden ongeacht de reden.
3.4 In het geval dat er expliciete kosten gemaakt worden bij derden (zoals het registreren bij de SNRO bij de Medische en Psychosociale Basiskennis, is het niet mogelijk om deze gemaakte kosten terug te vorderen bij annulering.
3.5 IncPE behoudt zich het recht voor om ten aanzien van alle producten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling
4.1 In beginsel dient de deelnemer de gehele vordering binnen 10 werkdagen na factuurdatum te voldoen voordat toegang tot de ELO wordt verstrekt. Deze termijn is gelijk aan de bedenktijd.
4.2 Betaling van de gehele vordering in termijnen is op aanvraag mogelijk. Hier zijn extra kosten ad € 25,00 aan verbonden.
4.3 Betaling kan ook per Ideal via de website plaatsvinden.
4.4 IncPE bepaalt de termijnen waarin de vordering voldaan moet worden en vermeldt deze op de factuur.
4.5 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering ineens opeisbaar.
4.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Bij elke herinnering wordt de nota verhoogd met 5% administratiekosten. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.7 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is IncPE gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
4.8 Zowel opdrachtgever als IncPE zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.9 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 100,00 komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectueel eigendom
5.1 IncPE behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door IncPE verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd lesmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan IncPE toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien IncPE de uitvoering van de opdracht niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 IncPE heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen.
6.3 De met IncPE gesloten overeenkomst leidt voor IncPE tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
6.4 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt IncPE zich het recht voor alle producten tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website, flyers, Elo, etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
6.5 Voor zover IncPE voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is IncPE uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.
6.6 Inzake de door IncPE aangeboden producten wordt de opdrachtgever toegang verstrekt tot de leeromgeving, alsmede studiebegeleiding, voor een periode die van toepassing is op het desbetreffende product.

Artikel 7: Klachten – geschillen
7.1 Eventuele klachten over de door IncPE geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan IncPE kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.3 Het indienen van een klacht geschiedt volgens protocol. Dit protocol staat op de website. Het ligt in de lijn van IncPE om een klacht zodanig te benaderen dat juridische invloeden als mogelijk worden vermeden.
7.4 De geschillencommissie bestaat uit een 1 lid van de directie van IncPE, 1 lid van de kerndocenten van IncPE en 1 onafhankelijk lid uit het beroepsveld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 IncPE sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op een locatie waar deelnemer zich tijdens een netwerkbijeenkomst bevindt, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van IncPE uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen IncPE aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Aan de inhoud van de website, ELO en nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: De wet persoonsregistraties
In het kader van de Wet Persoonsregistraties geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde deelnemersadministratie zullen worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, studieresultaten en studiegegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van administratieve en logistieke functies. Deze persoonsregistratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag. De deelnemer heeft recht op inzage van zijn/haar persoonlijk dossier.

Artikel 10: Overige bepalingen
10.1 Door inschrijving op een product van IncPE geeft de opdrachtnemer te kennen volledig op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden van IncPE gevestigd en kantoorhoudende te Almelo en hiermee akkoord te gaan.
10.2 In gevallen en/of situaties waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van IncPE.
10.3 Op de overeenkomst tussen IncPE en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de IncPE en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar IncPE is gevestigd.

Versie: 2015_01_27