Disclaimer

Algemeen
De gegevens op de websites van IncPE zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over IncPE. Zij spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. IncPE sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van IncPE liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. IncPE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de inhoud van de website en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan IncPE. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy
IncPE respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijk verplichtingen.

Toegang
IncPE behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan IncPE de toegang tot de website monitoren.

K.v.K.: 61574341